Visie

Opleidingsvisie HALO

HALO – Passie voor bewegen
De Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) staat voor het opleiden van professionals gericht op de brede beroepspraktijk van het bewegingsonderwijs, waarbij de beleving binnen de context van het bewegen centraal staat. Voor racketspelen betekent dat concreet:

Studenten maken kennis met een breed scala aan racketspelen (badminton, squash, tafeltennis en tennis) die geschikt zijn voor specifieke doelgroepen binnen het primaire en secundaire onderwijs. We denken die beleving te het beste te bereiken, door in alle lessen uit te gaan van spelenderwijs leren. Hiervoor hebben we een denkraam ontwikkeld, dat studenten houvast moet geven bij het neerzetten van kernactiviteiten waardoor zij betekenisvolle lessen racketspel voor hun leerlingen weten te verzorgen. Dit denkraam is samen te vatten als een Totaal-Deel-Totaal-methode en wordt voor studenten samengevat in het acroniem S.P.A.T.S.

Inspanningsfysioloog, Adrie van Diemen, vertelt dat racketsporten een grotere kans geven  tot een langer leven! https://www.bnr.nl/player/audio/10052632/10314663

Het opleiden van professionals
De HALO studenten ontwikkelen een eigen visie op het beroep van leraar en het vak bewegingsonderwijs. Zij worden daarbij onderwezen en gecoacht door docenten van de HALO, stagebegeleiders uit de beroepspraktijk en medestudenten.

In de praktijklessen op de HALO worden zowel voorbeeldvaardigheid als methodisch didactische principes onderwezen. Hoewel op hoofdlijnen de inhoud van deze lessen door de Halodocent wordt bepaald, neemt het coachen van elkaar en het ontwerpen en aanpassen van kernactiviteiten met medestudenten een cruciale rol in binnen de racketspellessen. Tevens wordt er gediscussieerd over de overeenkomsten en verschillen tussen de visie van spel (de Oefen-speel-leermethode) in zijn algemeenheid en die van racketspel in het bijzonder.

Racketspelen in de lessen
De opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding wordt gesitueerd in een krachtige leeromgeving, waarin activerend en samenwerkend leren richtinggevend is voor zowel het leer- als het doceergedrag.

Er worden tijdens de contacturen op de HALO, waarin studenten samenwerkend bewegingssituaties moeten inrichten en aanpassen tijdens hun eigen praktijklessen, ook lessen gegeven aan leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs.

Racketspelen op stage
De beroepsstandaarden en de toepassing daarvan in de stages zijn uitgangspunt voor de vormgeving en inhoud van het onderwijsprogramma.
Het is onze ambitie onze studenten te begeleiden in het ontwikkelen van een proactieve leer- en werkhouding, waarin reflectie en het zelfregulerende vermogen belangrijke elementen vormen. In een model van afnemende sturing ontstaat ruimte voor persoonlijke talentontwikkeling en leren de studenten de regie over hun competentieverwerving zelf ter hand te nemen.

Er wordt voor racketspelen bewust gekozen voor het toetsen van de verworven competenties in de beroepspraktijk. We noemen een student competent als hij in staat is op basis van kennis, vaardigheden en houding in een gegeven beroepssituatie bekwaam te handelen en daarop ook te kunnen reflecteren.

Studenten dienen tijdens hun reguliere onderwijsstages in H2 of H3 een lessenserie racketspelen (het persoonlijke zit hem in het feit dat ze zelf mogen kiezen welke racketsport) te ontwerpen, uitvoeren en te evalueren, waarbij het zwaartepunt van de opdracht vooral ligt in het legitimeren, evalueren en reflecteren van hun gemaakte keuzes. Kenmerkend voor het vak racketspelen is het hanteren van een constructivistische leertheorie. Met name is dit zichtbaar in de interactie tussen de docent en de student. De nadruk ligt op de wisselwerking van de docent, de taak, de persoon en de context om motorisch leren van leerlingen in het VO en PO te begrijpen.

De beroepspraktijk
Onze studenten leren functioneren in het primair- en de verschillende vormen van het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt een accent gelegd op het geven van bewegingsonderwijs in de context van de grote stad. Daarnaast ontwikkelen zij zich binnen de driehoek van buurt, onderwijs en sport.

In onze opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding spelen we met een kritische blik in op de dynamische beroepspraktijk. In nauwe samenwerking met het werkveld dragen wij bij aan de verdere ontwikkeling van het beroep. Wij zijn omgevingsgericht en innovatief.
Tijdens de praktijklessen op het instituut worden er niet alleen traditioneel vormen van racketspel aangeboden. Zij krijgen ook nieuwe vormen en trends te zien en moeten met beschikbare materialen zelf nieuwe spelen binnen aangeleerde principes ontwerpen.
Tevens kunnen studenten voorstellen doen om hun competentietoets uit te voeren met een nieuwe racketspelvorm.

Deelnamemotieven
Bij het bewegingsonderwijs gaat het erom de deelnamemogelijkheden aan en de betrokkenheid bij de bewegingscultuur te vergroten. In de huidige maatschappij zijn er vele manieren waarop mensen met sporten en bewegen actief zijn. Dit gebeurt op basis van persoonlijke deelnamemotieven zoals:

· Beter leren bewegen.
· Samen bewegen.
· ‘Ervaren’ van bewegen.
· Gezondheid door bewegen.

Het inleiden in en aansluiten bij bovenstaande motieven resulteert in een positieve beleving van het bewegen. Bij een hoog welbevinden wordt de kans op blijvende deelname aan de bewegingscultuur vergroot.
Vanuit het uitgangspunt van spelenderwijs leren, worden studenten bekend gemaakt met de verschillende manieren (met elkaar, sparrend en tegen elkaar) waarop spelen mogelijk is. Doel hiervan is te leren om bewuste keuzes te maken t.a.v. het uitvoeren van het spelidee van een racketspel, zodat het past bij het niveau en de motieven van deelname aan racketspel van een specifieke groep.

Naast het ervaren van de verschillende racketsporten wordt het beter leren bewegen in een specifieke racketsport vooral nagestreefd door van studenten te verlangen dat zij met een positieve spelattitude actief mee doen in de lessen, waardoor de vereiste competenties worden bereikt. Voor een positieve beleving van het bewegen is een brede en veelzijdige introductie, met voldoende diepgang, in onze bewegingscultuur door de vakdocent essentieel.

Voor racketspelen betekent dat, dat er enerzijds een keuze wordt gemaakt voor de vier, in onze bewegingscultuur, meest voorkomende racketspelen; tennis, tafeltennis, badminton en squash. Hierin worden studenten gedurende meerdere lessen onderwezen, zodat een bepaalde diepgang gewaarborgd is. Daarnaast worden er een aantal nieuwe vormen van racketspel kort aangeboden, zodat de student een breder beeld krijgt voor wat betreft de mogelijkheden van andere racketspelen.

De visie van SPATS is gebaseerd op de theorie van TGfu (Teaching Games for Understanding) en is beschreven in dit document.

Direct aan de slag